Reacties

Reacties van diverse aanwonenden Kerkbuurt en Sportlaan

Inleiding van de Vereniging Roockershuyspark

Een groep direct aanwonenden van Kerkbuurt en de Sportlaan heeft reeds eerder dit jaar diverse tegenargumenten ingebracht tegen de uitbreiding.

Gesprekken, eerst met de Dorpsraad en later – ter plekke – met o.a. een medewerker van de Gemeente Schagen, hebben niet direct tot een door hen acceptabele oplossing geleid.

De Vereniging Roockershuyspark leefde echter in de veronderstelling dat, met de doorgevoerde wijziging van het parkontwerp aan de kant van Kerkbuurt, aan de grootste bezwaren van deze direct aanwonenden tegemoet was gekomen.

Waardoor plaatsing van een resumé van hun bezwaren ons niet meer actueel leek.

Immers de directe toegang vanaf het Kerkbuurtplein is geschrapt en de nieuwe sloot (als natuurlijke grens van het park) plus het daarachter gelegen voetpad komen op veel grotere afstand van Kerkbuurt te liggen. Ook is een geplande kleine zitbank geschrapt, als gevreesde ‘hotspot’ voor jongeren.

Alles goed te zien op het aangepaste nieuwe ontwerp, zie onze website.

Op de laatste Dorpsraad-avond van 23 november bleek echter, dat deze ingrepen de angst voor overlast niet heeft kunnen wegnemen. Op 5 december betoogt deze bezwaargroep in een mail o.a.

‘Dat ook anderen beweren, dat er veel hondenpoep ligt in het huidige park omdat het voornamelijk gebruikt wordt als honden-uitlaatplaats.’

‘Dat op Facebooksite ‘Ons Dorp’ gemeld is, dat er rond een bankje achter de kerk rondslingerende (drugs)troep ligt, waaraan niets wordt gedaan.’

‘Kortom dat staaft een van onze argumenten namelijk die over eventuele hangjeugd/drugs/geluidoverlast achter onze tuinen’.

Daarnaast vraagt de bezwaargroep zich af hoe het draagvlak voor deze uitbreiding wordt bepaald. De stelling van vereniging Roockershuyspark is, dat we er van overtuigd zijn, dat de transformatie van deze centraal gelegen open ruimte tot een openbaar park – met wandelpaden en veel groen – in het algemeen belang is. Zowel om redenen van ‘meer bewegen’ tot en met ‘meer natuurontwikkeling binnen elk dorp’.

Onze huis-aan-huis krant met inspraakavond van de Dorpsraad – eind juli 2017 – zijn bewust gekozen podia om reacties op het plan mogelijk te maken. Onze vereniging ziet daarin voldoende steun om de aanvaarding van het plan door de Gemeente Schagen verder na te streven.

Op verzoek van de bezwaargroep hierbij hun betoog van 26-05-2017.

Tuitjenhorn, 26-05-2017

Geachte heer Kruijer,

In onze mail van 28 april 2017 hebben ondergetekenden aangeven om voor eind Mei met een reactie te komen, op het door Roockershuyspark aan ons gepresenteerde plan “Uitbreiding Roockershuyspark”.

Hierbij onze reactie:

Allereerst willen we aangeven het gevoerde gesprek van 23 april vwb uitbreiding Park achteraf als “dwingend” ervaren te hebben. Aangegeven werd dat het plan er komt; enkel eventuele aanpassingen kunnen nog gedaan worden op onderdelen van het plan. Onze bezwaren werden merendeels afgedaan als niet houdbaar of te ver gezocht.

Wij vinden de bovenstaande opstelling van de Dorpsraad en bestuur Roockershuyspark niet correct. Eens te meer daar men op voorhand ons al bewoners niet op de hoogte hee gesteld van voorgenomen plannen , maar wel met alle betrokken instanties om gelden en toestemming te regelen.

Als bewonersgroep hebben we het gepresenteerde plan en gevoerde gesprek nogmaals doorgenomen en zijn unaniem tot de conclusie gekomen, het gepresenteerde plan niet te steunen. Onze bezwaren, zoals aangegeven in onze mail van 14 april 2017, blijven daarom gehandhaafd. Hierbij willen we de bezwaren wel verder beargumenteren, in de verwachting meer duidelijkheid te verschaffen omtrent dit besluit.

Privacy.
De achtertuinen zijn een groot deel van ons leefgenot en is bewust voor gekozen. Met de uitbreiding van het park komen onze achtertuinen echter direct te grenzen aan openbare grond. Deze openbare grond is voor iedereen toegankelijk en geeft een te forse inbreuk op onze privacy. Ook het ontsluitingspad naar Kerkbuurt, welke pal langs een slaapkamerraam en tuinen is gesitueerd tussen twee huizen, is een veel te grote inbreuk.
De afstand tussen park/paden en de tuinen is veel te kort en zorgt voor inkijk en dus privacy inbreuk. Deze situatie is totaal anders dan aan de noordkant van het park: daar zijn het voortuinen die eerst grenzen aan een straat en dan pas aan het al bestaande park.

Dat het Roockershuyspark in het bijeenkomstverslag van 23 april aangeeft dat deze privacy geen recht is waar aanspraak op gemaakt kan worden is niet aan hen; dit kan enkel onafhankelijk getoetst worden.

Veiligheid.
In het gepresenteerde plan is o.a. een brug en een ontsluitingspad gesitueerd naar de Kerkbuurt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor een ieder om direct via de openbare grond onze achtertuinen, schuren en huizen te bereiken. Naast het feit dat dit inbreuk op de privacy met zich meebrengt, zal dit onze veiligheid negatief beïnvloeden. De tuinen zijn direct en makkelijk bereikbaar voor mogelijke inbraak en/of toegang. Dit vinden wij onaanvaardbaar.

Overlast.
Het park en ontsluitingspad naar Kerkbuurt zal voor overlast gaan zorgen:

Geluidsoverlast.
Gezien de overheersende windrichting zal het ontstane geluid in de richting van onze achtertuinen en huizen gevoerd worden. Ook het creëren van een stiltegebied, zal dit niet voorkomen. In het gepresenteerde plan is o.a. aangegeven een soort van “stilteprieel/bank” te situeren aan de kant van Kerkbuurt. Wij zien dit als een ideale plek is voor hangjongeren, met alle gevolgen en overlast van dien. Verder liggen de gesitueerde paden dicht aan de kant van de tuinen.

Het behoeft daarnaast ook weinig voorstellingsvermogen om te kunnen bedenken wat de geluidsoverlast is, wanneer een ontsluitingspad direct vlak langs je tuin en slaapkamerraam loopt.

Stankoverlast/Hondenpoep.
Het park zal een ideale plek zijn, om honden uit te laten. Dit zal voor stankoverlast zal gaan zorgen. Immers de hondenontlasting zal zich “ophopen” in het park. Door de al genoemde windrichting zal (met name in het
zomerseizoen) de daarbij horende stank in de richting van onze tuinen komen, daar waar wij juist in de zomer veel vertoeven. Het is naïef om te stellen, dat het door het plaatsen van een bord aan het begin van het park met het verzoek de ontlasting op te ruimen, dit zal verhelpen. Helaas doet een groot deel van de hondenbezitters dit ook nu niet in het dorp: o.a. de groenstrook langs de Zeelt ligt vol met hondenpoep. Voor andere groenstroken in Tuitjenhorn geldt hetzelfde probleem. Het is nu al zo, dat in de achtertuinen van de Sportlaan de stank van hondenpoep aanwezig is, met name wanneer de groenstrook langs de Zeelt net gemaaid is.
In het park zal dit niet anders zijn. Tevens zal er een toename zijn van honden op de Sportlaan; ook hier zal de hondenpoep voor nog meer overlast zorgen, gelet op bovenstaande.

Overlast diversen.
Naast bovengenoemde overlast zal er ook een toename van personen en evt. honden op en rond het Kerkbuurtplein en Sportlaan komen. Dit doordat er een ontsluitingspad is ingetekend in het plan, welke een ideale loopronde vormt in en rond het park. Mogelijk dat er ook auto’s van parkbezoekers op het plein geparkeerd zullen gaan worden. Tevens verwachten wij, dat het park een ideale plek zal zijn voor hangjongeren.

(On)gedierte.
In het voorgestelde plan is een waterpartij gesitueerd bij de huizen. Deze waterpartij trekt ongedierte aan; met name ratten. Hier zitten wij als bewoners niet op te wachten en zorgt voor overlast en gezondheidsgevaar.
Ook zullen bijen, wespen en muggen door de aanwezigheid van planten en ondiep water zorgen voor overlast in de tuinen. Daarnaast is bij een van de bewoners is een gastouderopvang gesitueerd, die aan strenge veiligheid- en hygiëne eisen moet voldoen. De toename van aanwezigheid van o.a. dit (on)gedierte zal dit bemoeilijken.

Participatie/Onderhoud/Toezicht.
Er hoe niet van ons verwacht te worden, dat wij participeren in het park, in welke vorm dan ook, gelet op onze geuite bezwaren.

Hiernaast willen we er nog op wijzen, dat Kerkbuurt al een beschermd dorpsgezicht is en dat er geen park voor is benodigd om dit te kunnen behouden, zoals geconcludeerd in het bijeenkomstverslag van 23 april.

Bovendien draagt agrarische grond in en rond Tuitjenhorn/Kerkbuurt bij aan het landelijke karakter van ons dorp.

We willen hierbij een aantal alternatieven noemen:

Bijen/vlinders.
Richt een aantal bestaande groenstroken en bermen in met bijen en vlinderplanten.
De overlast van hondenpoep is dan ook verleden tijd op deze stroken.

Waterberging.
Vergroot waterberging in bestaande park.

Wij zijn van mening, dat het geld beter besteed kan worden aan:
– Verbetering van de wegen in en rond Tuitjenhorn.
– Verbetering stoepen en Kerkbuurtplein (tbv de wandelaars)
– Andere ideeën zoals vermeld in de Arap dd. 07 april 2017.
– Problematiek aanpak hangjongeren.

Tot zover onze reactie.

Met Vriendelijke Groet,

diverse direct aanwonenden Kerkbuurt en Sportlaan.
(namen zijn bij het Roockershuyspark bekend)

 
 

Overige reacties presentatie Roockershuyspark 2.0

Goedemorgen,

Gisteravond hebben wij de informatie avond gemist maar we willen wel onze steun betuigen voor de plannen.

We hebben de tekening gezien en vinden uitbreiding van het park een supergoed idee. We lopen vaak een rondje en genieten van de prachtig bloeiende bomen en struiken en pikken hier en daar een lekker besje mee. Het is nu nog een bescheiden park en uitbreiding zou prettig zijn.

Een mooie plek waar jong en oud kan recreëren. Het is belangrijk dat jonge kinderen al vroeg kennismaken met de natuur, leren over bloemen en beestjes en het nut ervan. Misschien dat er een soort natuur-ontdek-pad gemaakt kan worden.

Verder kan er misschien voor de verharding van de paden beter gebroken schelpen gebruikt worden. Is een stuk goedkoper dan de schelpen. Dat zou de begaanbaarheid verbeteren.

Het park is een plek om trots op te zijn en kan een visitekaartje worden voor Tuitjenhorn als leefbare woonomgeving. En in het kader van waterbeheer is het een prima plek voor opname van water zodat de gemeente geen ‘tegeltaks’ hoeft in te voeren.

We hopen dat de uitbreiding er komt en wensen jullie heel veel succes met het realiseren ervan.

Hartelijke groet,
Jules, Gerdien. Anouk en Niels Noordeloos

Geacht bestuur van het Roockershuyspark,Geacht bestuur van het Roockershuyspark,
Afgelopen week hebben mijn vrouw en ik als nieuwe bewoners van Tuitjenhorn, sinds 3 april jl., de vergadering van Dorpsraad bijgewoond.Uw uitbreidingsplan vinden wij fantastisch. Uiteraard wordt er nog een ander veranderd, maar de uitbreiding komt er wel.Wat mij opviel is dat er gekozen wordt voor een open park. Veel “doorzicht”. Als ik met mijn kleinkinderen door een park of bos loop willen ze juist door de paadjes die “eng” , donker en benauwd zijn. Komt daar ook nog een mogelijkheid voor?Komt er nog een leuke trimbaan? Sport bindt of verenigt.Succes gewenst. Ik ben ook even naar de website gegaan.Ik vind daar weinig info. Er is geen archief van 2016 en de foto’s laten ook niet veel zien.Bij de foto’s / info staat geen jaartal. Het zou zomaar allang geweest kunnen zijn.Misschien een idee om hier eens naar te kijken.

Dit was het wel naar aanleiding van de vergadering van de Dorpsraad.

Vr GrHarrie en Nel OvertoomTwee tevreden Tuitjenhorners.

L.S., Vanwege mijn onregelmatige werk ben ik niet op de dorpsraadavond aanwezig L.S., Vanwege mijn onregelmatige werk ben ik niet op de dorpsraadavond aanwezig
Allereerst : Ik ben groot voorstander van uitbreiding! 3 dingen :

1 het is mij niet duidelijk in hoeverre de gemeente financieel (bij)draagt. Verdere suggesties :

2  Mijn buurman is bezig met een ‘ opleiding’ tot imker. misschien leuk om een aantal   bijenkasten ergens in het park te plaatsen?  Hoe leuk zou dat zijn: bevruchting van de fruitbomen , roockershuys- honing’…

3  ‘ Hufter-proof’ fitness apparaten. zoals bv in Timor-park in Den Helder ( zie foto’s) en bv      Wellness centrum Nieuwe Schans. Waanzinnig goed voor stimuleren hersenhelften,       coordinatie ( dus een ‘zweet-apparaten’ ) goed voor jong en oud. al zijn het er maar 2…

Met vriendelijke groet, Jantineke Breur

Ik moet helaas melden dat ik er niet kan zijn wegens een afspraak voor plasma-donatie… ze kunnen het niet zo goed missen.
Succes en ik hoor hoe het verder gaat, mooi plan met de uitbreiding!!

Groet Cor Glas

Mooi plan en in mijn beleving zou het leukste zijn als de waterpartijen daadwerkelijk zonder obstakels beschaatst kunnen worden. M.a.w. de bruggetjes zo hoog worden, dat de kans op scalperen minimaal is.
Vriendelijke groet

Gerard Boon

Beste leden van de vereniging Roockershuyspark,
Hierbij wil ik graag even reageren op de informatie avond van vorige week donderdag.
Ik vind het een geweldig mooi plan dat jullie gepresenteerd hebben en ik hoop dan ook dat het park wordt uitgebreid. Het zou een mooie aanvulling zijn van ons dorp.
Omdat er tijdens de avond meerdere malen werd genoemd dat in het bestaande gedeelte de paden slecht toegangkelijk zijn voor rolstoelen.
Zouden jullie ook kunnen uitkijken naar paden van half- verharding. Zoals bij het Rijper rijwielpad is gebruikt.

Met vriendelijke groeten José Broersen

Goedendag,
Wij (mijn zoon en ik) hebben de voorlichtingsavond op 20 juli bezocht en alle presentaties en bezwaren aangehoord.
Wij wonen sinds 1991 aan De Zeelt 4 en kijken met veel plezier uit over het landbouw gebied.
Dit was ook één van de redenen om in het mooie dorp Tuitjenhorn te komen wonen.
Dus u begrijpt het al, wij zitten niet op een wijziging van de bestemming te wachten.
Wij zijn echter realistisch en zitten absoluut niet te wachten op een bouwplan. Dan is een park natuurlijk een veel beter alternatief.
Echter zoals Jelle Beemsterboer al aangaf, is het niet het één of het ander, aangezien Kerkbuurt een historisch beschermd gebied is.
100% tegen zijn wij absoluut niet, echter wij hebben grote twijfels aan het nut van het park, de financiële basis en het onderhoud op de langere termijn.
Aangezien er deze avond reeds meerdere personen hun mening hebben gegeven en de beschikbare tijd voor discussie gering was,
willen wij jullie hierbij nog onze feed-back geven op de voorstellen en commentaren.
Toen wij van het plan hoorden, was onze eerste reactie “wie zit hierop te wachten, wat is de doelgroep en wie gaat dit bekostigen”.
Op deze vragen hebben wij helaas geen duidelijk antwoord gehad.
Voorts hebben wij nog de volgende bezwaren gehoord:
– Onrust in de tuinen, aansluitend aan het park (Kerkbuurt).
– Problematiek hangplaats voor jongeren.
– Begaanbaarheid voor ouderen met rolstoel/rollator.
– Honden uitlaatplaats, hondenpoep is al een enorm probleem in de gemeente waar niets aan gedaan wordt.
– Waardevermindering van de woningen aangrenzend aan het park, welke nu vrij zicht hebben op landbouwgrond.
– Lawaai overdag en in de avond.
– Verbinding naar Kerkbuurt absoluut niet gewenst.
Wij willen nog graag de volgende punten onder de aandacht brengen:
– Wanneer de enige aansluiting in de hoek met De Zeelt wordt gemaakt, wordt dit een drukke hoek.
Wij adviseren in het plan de aansluiting naar De Zeelt te verleggen (door te trekken) naar de Pastoor Meijndersstraat.
Waarom? De aansluiting maken net na de dode bocht is wachten op ongevallen, bloedlink.
Ook wordt het erg onrustig voor onze buren aan De Zeelt 2.
– Er is gesproken over ecologische begroeiing, deze troep hebben wij in het begin ook aan De Zeelt gehad. Vreselijk, ziet er afschuwelijk uit (onverzorgd) en alle tuinen stuiven telkens vol met onkruid. Gelukkig is de berm gewijzigd naar gras.
– Bij de keuze van de bomen, let erop, dat er geen bomen met pluizen of andere vervelende zaden worden geplaatst (zoals ook aan De Zeelt het geval was, onderwijl allen omgezaagd) en dat de bomen laag blijvend zijn.
– Wordt er voorzien in verlichting ? Waarom, om de plaats ’s nachts onaantrekkelijk te maken voor hangjongeren, drugs dealers of andere groepjes.
Waarom liever niet, horizon vervuiling bij nacht.
– Hoe wordt het project gefinancierd en hoe worden de financiën betreffende het onderhoud gerealiseerd ?
Draait de gemeenschap op voor de kosten ? Zo ja, zijn er dan geen projecten die meer urgentie hebben ?
– Hoe wordt het onderhoud op lange termijn gewaarborgd ? Wie gaat dat financieren ?
– Voorzie in voldoende vuilnisbakken, hondenpoepzakjes en poepbakken. Die ook regelmatig worden geleegd ! Door wie ?
– Vervuiling door zwerfvuil door mensen (is nu ook aan de orde van de dag bij ons in het grasveld aan De Zeelt), wie gaat dat bijhouden/schoon houden ?
– Komt er camera toezicht op het park ?
– Er werd aangegeven vraag te zijn naar een dergelijk park, wij vragen ons echter af op welke gegevens dit is gebaseerd? Is er een onderzoek gedaan?

Nogmaals, wij zijn geen absolute tegenstanders van het park, echter dit op kosten van de gemeenschap aanleggen en onderhouden gaat ons wat ver. Zo ook, hoe en door wie wordt het park onderhouden/schoon gehouden/veilig gehouden ?

Met vriendelijke groet,
Frank Laarkamp en Stefan Laarkamp

Hallo Heren,
Dank voor de reactie.
Zoals aangegeven zullen alle reacties in de projectgroep worden besproken en waar mogelijk zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
Echter kunnen er ook tegenstrijdige reacties komen op het concept. Er zal voor de beste optie binnen de kaders worden gekozen.
Bij het presenteren van het ontwerp kunnen de keuzes dan ook worden onderbouwd.
De overige vragen horen bij een eerste presentatie van het concept en geven input voor het uitwerken van het plan. Concrete antwoorden worden gegeven bij het presenteren van het aangepaste plan. Voor wat betreft de vragen over de financiën heb ik in de presentatie kort aangegeven dat de initiatiefnemers al vele sponsoren hebben.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad het besluit nemen.

Met vriendelijke groet,
Niek Witteveen

Beste Frank en Stefan,Beste Frank en Stefan,Hierbij ook de reactie van het projectteam.Allereerst zijn we sowieso blij met mensen, die de moeite nemen zo uitgebreid op ons plan te reageren. Die ‘spiegels’ hebben we gewoon hard nodig.Er hebben meer bewoners per mail gereageerd, alle zeer positief, info volgt. Van ons drietal zijn Mirjam Bontje – de ontwerpster – en Menno Wit met vakantie.Als initiatiefnemer/promotor hier mijn eerste reactie.
1 Het uurtje op de Dorpsraadavond was inderdaad veel te kort om alles toe te lichten. 2 Uit sommige punten blijkt, dat wij die nu al volledig kunnen verduidelijken.
Daarom mijn voorstel tot een persoonlijke gesprek.Ben zelf ook overdag beschikbaar. Maar op een avond a.s. week is ook prima.Dan svp vanaf 20.00 tot circa 21.30 uur.

Graag ook info tel. nummer.
Met vriendelijke groet,Jan van Musscher

Sinds 1973 woonachtig op Kerkbuurt 18.

NOOT Sept. 2017: Vervolg door kontakt in ‘Klankbordgroep aanwonenden’
Inmiddels goed gesprek met de fam. Laarmans gehad. Op de meeste vragen een passend antwoord kunnen geven. Terwijl andere ‘hobbels’ door het gewijzigde ontwerp zijn vervallen. Ook is een vervolg op het persoonlijke kontakt afgesproken. De Vereniging werkt aan de opzet van een ‘klankbordgroep van direct aanwonenden’ die – na de aanleg – bij ons bestuur aanbevelingen kan ventileren rond het practische gebruik van het nieuwe park. De fam. Laarmans heeft deelname hieraan reeds toegezegd.

Beste mensen,
Onze schildervereniging heeft al een keer met veel plezier geschilderd in hett
Roockershuyspark.
Het uitbreidingsplan Roockershuyspark 2.0 voegt daar zoveel schoonheid aan toe dat het
vraagt om in de toekomst geschilderd te worden.
Wij hopen dan ook op een spoedige realisatie.

Met vriendelijke groet van Jan Bontje, secretaris.